การประชุม 9 สมาคม และ การประชุมใหญ่สามัญ ปี 2566

23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี

เยี่ยมศูนย์ประสานงาน

สมาคมเยี่ยมศูนย์ประสานงาน

กฐินพระราชทาน

วัดพิศาลรัญญาวาส พระอารามหลวง จ.หนองบัวลำภู วันที่ 11 พ.ย. 2566

ศูนย์ประสานงานเยี่ยมสมาคม

ศูนย์ฯ เข้าเยี่ยมสมาคม

ทำบุญตึก วันครบรอบก่อตั้งสมาคมฯ

ณ อาคาร สฌ.สอ. จ.นนทบุรี

การประชุม

คณะกรรมการดำเนินการ

มอบเงินสงเคราะห์ศพ

ให้แก่ผู้ที่สมาชิกระบุให้รับเงินสงเคราะห์

การสัมมนาร่วม 9 สมาคม

โรงแรมสองพันบุรี จ.สพุรรณบุรี

การประชุม 4 ภูมิภาค

(ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)