Loading...

ประวัติสมาคม

       ปลายปี พ.ศ. 2552 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด โดย นายก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการและ นายสุรศักดิ์ ยศปัญญา ผู้จัดการ ในขณะนั้น ได้รับมอบหมายจากผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศ ให้เป็นองค์กรนำในการขับเคลื่อน เพื่อจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสมาคมฌาปนกิจสงเคราห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในคราวเดียวกัน

       โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็น "องค์กรคู่ เพื่อครูไทย" ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์จัดสวัสดิการสำหรับคนเป็น และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการสำหรับคนตาย ลำดับความเป็นมาดังนี้

       1.จัดประชุมครั้งแรก เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้แทนสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 28 - 30 กันยายน 2552 ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

       2.ประชุมคณะผู้ก่อตั้ง เพื่อลงสัตยาบัน และลงนามในเอกสารขอจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเลย พาเลซ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมลงนามครั้งนั้นจำนวน 84 สหกรณ์

       3.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 ยื่นขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด (ขสอค.) ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และยื่นขอจดทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ต่อนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายก๊ก ดอนสำราญ เป็นนายกสมาคมคนแรก และนายสุรศักดิ์ ยศปัญญา เป็นผู้จัดการคนแรกเช่นกัน

       4.ประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2553 ที่ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทุบรี

       5.กำหนดโครงสร้างสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ และชุมนุมสหกรณ์ โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด เป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราวทั้งสององค์กร เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2553 ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดตั้งจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด นับแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2553 - 2555

       6.ย้ายสำนักงานมาที่จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 และได้รับความอนุเคราะห์จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ให้ใช้พื้นที่อาคาร ชั้น 5 เป็นที่ตั้งสำนักงาน

       7.ต่อมาปี พ.ศ. 2562 ได้ย้ายสำนักงานมาที่ อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) จนถึงปัจจุบัน