Loading...

ฝ่ายอำนวยการ


นายเกรียงศักดิ์ เนื้อสีจัน

นายกสมาคมฯ


นายชุมพล คำปา

อุปนายกสมาคมคนที่ 1


นายนคร เทพหนู

อุปนายกสมาคมคนที่ 2


นายธนเดช นิลสระคู

อุปนายกสมาคมคนที่ 3


นายประเวศ คำหงส์

อุปนายกสมาคมคนที่ 4


นางบุญหนา บุญเรือง

อุปนายกสมาคมคนที่ 5


นายณรงค์ มาสแสง

อุปนายกสมาคมคนที่ 6


นายทวีพงศ์ หล่มวงษ์

กรรมการ/เหรัญญิก


นายทวีสิทธิ์ ฉิ่งแก้ว

กรรมการ/เลขานุการ


นายสงวน ศรีสวัสดิ์

กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ


นายนิรันดร์ หงษชาติ

กรรมการ/นายทะเบียน


ดร.อนวัช อุ่นกอง

กรรมการ/ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ


นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์

กรรมการ/ฝ่ายกฏหมายฯ

ฝ่ายทะเบียนสมาชิกและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายนิรันดร์ หงษชาติ

ประธานฝ่ายทะเบียนสมาชิกและเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายบัญชา เกษมสุข

รองประธานฝ่ายทะเบียนฯ


นายเจิดศักดิ์ ภูชงค์

กรรมการ


นายเจริญ สอนคำหาญ

กรรมการ


นายอาเร็น พรหมน้อย

กรรมการ


นายบุญรอด สาดแฟง

กรรมการ


นายสายันต์ บุญลี

กรรมการ


นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร์

กรรมการ/เลขานุการ

ฝ่ายกฎหมายและประชาสัมพันธ์


นายอดุลย์ ภู่ภัทรางค์

ประธานฝ่ายกฎหมายและประชาสัมพันธ์


นายปัญญา แก้วเหล็ก

รองประธานฝ่ายกฎหมายและประชาสัมพันธ์


นายบุญรอด พลเสน

กรรมการ


นายส่งชัย จันทร์หา

กรรมการ


นายสงวน ศรีสวัสดิ์

กรรมการ


นายสะอาด อุสมา

กรรมการ


นายสมาน เผือกอ่อน

กรรมการ

ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนงาน วิชาการ


ดร.อนวัช อุ่นกอง

ประธานฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็ง แผนงาน วิชาการ


นางสาวลออ วิลัย

รองประธานฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ


นายธีระวิทย์ ภิญโญ

กรรมการ


นายสุริยา โคตะชัย

กรรมการ


รศ.สถาพร ชาตาคม

กรรมการ


นายอนุ มาลาพันธุ์

กรรมการ


นายสุธี บุญถือ

กรรมการ